Journal of Accounting Profession [วารสารวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์]

Journal of Accounting Profession

TBS

Current Location : Home   Article List

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Article List

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 (มิถุนายน 2560)

บทความวิจัย

 • การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรก

  เขียนโดย.. ผศ.ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
  DOI: 10.14456/jap.2017.10

 • “เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
  DOI: 10.14456/jap.2017.11

 • การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นภายนอก สำหรับรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในประเทศไทย

  เขียนโดย.. นายณัฐวีร์ คุสินธุ์ และ รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
  DOI: 10.14456/jap.2017.12

 • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ ที่มีต่อการถือครองเงินสด

  เขียนโดย.. น.ส.วริยา วงษ์มาก และ รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
  DOI: 10.14456/jap.2017.13

 • การปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร

  เขียนโดย.. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล และนายพงศภัค ประจักษ์เฟื่องฟู
  DOI: 10.14456/jap.2017.14

 • สินทรัพย์สภาพคล่องและสภาพคล่องของหุ้น ภายใต้ IFRS ของตลาดทุนไทย

  เขียนโดย.. ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน และนายธนฤทธิ์ นามพาโชค
  DOI: 10.14456/jap.2017.15

 • Comparative Value Relevance of Earnings, Book Values and Cash Flows: Empirical Evidence from Listed Companies on SET100 in Thailand

  เขียนโดย.. Asst.Prof.Dr.Kittima Acaranupong
  DOI: 10.14456/jap.2017.16

บทความวิชาการ

 • สารสนเทศและการสื่อสาร : กรอบการควบคุมภายในโคโซ่ 2013

  เขียนโดย.. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
  DOI: 10.14456/jap.2017.17

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

 • Implementing Beyond Budgeting: Unlocking the Performance Potential (2nd edition)

  เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
  DOI: 10.14456/jap.2017.18


กรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend