Journal of Accounting Profession

TBS

Current Location : Home   News and Events

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

News And Events

วารสารวิชาชีพบัญชี เพิ่มรอบในการตีพิมพ์ใหม่เป็น 1 ปี 4 ฉบับ!!

30 มิถุนายน 2559

ด้วยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำรูปเล่มวารสารวิชาชีพบัญชี ได้มีนโยบายเพิ่มรอบในการตีพิมพ์วารสารวิชาชีพบัญชี จากเดิม 1 ปี 3 ฉบับ เป็น 1 ปี 4 ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559* เป็นต้นไป ซึ่งรอบในการตีพิมพ์เผยแพร่ใหม่ ได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี

ในส่วนของอัตราค่าสมาชิก ในเบื้องต้นจะยังคงใช้อัตราเดิม ดังนี้

  • 1 ปี (4 ฉบับ) เป็นเงิน 250 บาท
  • 2 ปี (8 ฉบับ) เป็นเงิน 400 บาท
  • 5 ปี (20 ฉบับ) เป็นเงิน 900 บาท


สำหรับท่านสมาชิกปัจจุบันของวารสารวิชาชีพบัญชี ที่ยังคงมีสถานะสมาชิกคงเหลือในการรับตัวเล่มวารสารอยู่นั้น ทางวารสารฯ จะปรับเพิ่มจำนวนฉบับให้ท่านโดยอัตโนมัติ (โดยจะคำนวณจากจำนวนปีในการต่ออายุสมาชิกของท่านในครั้งล่าสุด ซึ่งท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ในลาเบลที่อยู่หน้าซองวารสาร)

สำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่สนใจบอกรับสมาชิกวารสารวิชาชีพบัญชีนั้น จะได้รับจำนวนฉบับแบบใหม่ (1 ปี 4 ฉบับ) เช่นเดียวกัน


* เฉพาะในปี พ.ศ. 2559 รอบในการตีพิมพ์เผยแพร่คือ ฉบับที่ 33-36 เดือนเมษายน มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตามลำดับ

« Back to News Listกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend