Journal of Accounting Profession

TBS

Current Location : Home   Editor’s Talk

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 40)

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 40)

เรียน ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

คนเราจะผ่านปีใหม่ได้กี่ครั้ง แต่ละครั้งความรู้สึกใกล้สิ้นปีย่อมเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงวัย ทุกสิ้นปีเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนชีวิต การงานที่ผ่านมาในรอบปี สิ่งที่ตั้งใจไว้เมื่อปลายปีก่อนบางส่วนคงได้ทำไปบ้าง และคงมีหลายส่วนที่ตั้งใจไว้แต่ยังไม่ได้ทำ ยกยอดมาตั้งความหวังกันใหม่ในปีหน้า คำสอนทางพุทธศาสนาสอนให้เราปล่อยวางอดีต และไม่ห่วงกังวลต่ออนาคต จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะและพิจารณาว่าปัจจุบันขณะควรทำอะไร เท่านี้น่าจะเพียงพอ หากได้ทำต่อเนื่องทุกขณะจิต

รอบปี พ.ศ. 2560 แวดวงวิชาชีพการบัญชีได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปสองท่านได้แก่ ศ.เกษรี ณรงค์เดช และ ศ.ธวัช ภูษิตโภยไคย ทั้งสองท่านนับเป็นบุคคลตัวอย่างสำหรับนักบัญชีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายวงการ ไม่เฉพาะวิชาชีพบัญชี สมควรที่นักบัญชีทุกคนจักได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งชีวิตและปฏิบัติอาชีพการงานของตนอย่างเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อเพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพเหมือนดังที่สองท่านได้บุกเบิกทำเป็นตัวอย่างมาในอดีต

ขออวยพร วาระนี้ ขึ้นปีใหม่

ให้ดวงใจ ทุกท่าน จงเปี่ยมสุข

ทุกวันคืน ไร้โรคา ปลอดความทุกข์

งานสนุก เงินหลั่งไหล เพรียบพร้อมเอย


ผศ.สมชาย ศุภธาดา
บรรณาธืการกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend