Journal of Accounting Profession [วารสารวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์] - Editor Talk

Journal of Accounting Profession

TBS

Current Location : Home   Editor’s Talk

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 55)

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 55)

เรียน ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

การควบคุม เป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญในสังคมไทยยุค พ.ศ.นี้ (2564) ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นข่าวในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส การควบคุมพฤติกรรมผู้คนในสังคมด้วยมาตรการล็อกดาวน์ ตลอดถึงการควบคุมไม่ให้มีการทุจริตประพฤติชั่วร้าย จนบุคลากรร่วมสังกัดองค์กรเดียวกันต่างต้องอับอายกันถ้วนหน้า ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวพันกับการบัญชีบริหารที่ต้องรายงานข้อมูลการดำเนินงานทั้งการจัดการกลยุทธ์ การบริหารการปฏิบัติการ ระบบการควบคุมเชิงบริหาร (การจัดทำงบประมาณและการติดตามผล) และการจัดการทรัพยากรบุคคลให้ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อนำไปวางแผนควบคุมและตัดสินใจ

วารสารวิชาชีพบัญชีฉบับนี้ มีบทความวิจัยที่น่าสนใจทั้งด้านการสอบบัญชี การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการกำกับดูแลกิจการ นโยบายของกองบรรณาธิการยังคงเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์และความสมดุลของบทความในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือ บทความด้านการบัญชีบริหาร ด้านระบบการควบคุม รวมไปถึงด้านเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งผลกระทบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิชาชีพบัญชี    

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการตอบรับจากนักวิชาการ คณาจารย์ และผู้วิจัยสถาบันในการร่วมส่งบทความข้อเขียนมาให้เราพิจารณาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ของวารสารที่จะเป็น “ประตูสู่มิติความคิด ขยายพรมแดนแห่งองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี คู่สังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืน” 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ


ผศ.สมชาย ศุภธาดา
บรรณาธิการกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend