Journal of Accounting Profession [วารสารวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์] - Editor Talk

Journal of Accounting Profession

TBS

Current Location : Home   Editor’s Talk

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 58)

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 58)

เรียน ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่าวารสารวิชาชีพบัญชีฉบับนี้ได้รับการตอบรับด้วยบทความวิจัยของนักวิชาการต่างมหาวิทยาลัยในหลากหลายแขนง มีครบทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี การกำกับดูแล ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม และแง่มุมด้านภาษีอากร นี่คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในแวดวงวิชาชีพที่แต่ละแขนงงานมีการตั้งประเด็นคำถาม เก็บรวบรวมข้อมูล ทำการวิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ค้นหาคำตอบหรือคำอธิบาย อันจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน และช่วยผู้กำหนดนโยบายสาธารณะในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมทั้งหลายเกิดจากการต่อยอดความรู้ การขยายพรมแดนประสบการณ์ และนำพาสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์และเป็นแนวทางเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่ถาโถมเข้ามาสู่ธุรกิจในทศวรรษนี้ บทความวิจัย บทความทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโลกยุคดิจิทัล ล้วนเป็นกลไกหรือฟันเฟืองหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน หวังว่าการปฏิรูปและการจัดวางระเบียบระบบต่าง ๆ ภายในที่ยังมีปัญหาจะบรรลุความสำเร็จในที่สุด

 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ


ผศ.สมชาย ศุภธาดา
บรรณาธิการกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend