ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี : หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 

 

The Relationship between the Type of Key Audit Matters in Auditor's Report and Audit Fees: Empirical Evidence from Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand (SET)

 

 

 

 

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ :
30 กันยายน 2566

วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ :
26 พฤศจิกายน 2566

วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ :
1 ธันวาคม 2566

วัสสรา หัตถะกิจ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม

อาจารย์ประจำคณะบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Received:
September 30, 2023

Revised:
November 26, 2023

Accepted:
December 1, 2023

Vassara Hattakit

Ph.D. (Candidate) in Doctor of Accountancy Program,

School of Accountancy, University of the Thai Chamber of Commerce

Dr.Jatuwit Khieochaum

Lecturer of School of Accountancy,

University of the Thai Chamber of Commerce

Dr.Poomthan Rangkakulnuwat

Professor of Department of Cooperatives,

Faculty of Economics, Kasetsart University

 

 

คำสำคัญ :

รายงานของผู้สอบบัญชี ความเห็นของผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจำนวน 1,430 ตัวอย่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เรื่องการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและประมาณการหนี้สิน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่า ประเภทของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เรื่องการรับรู้รายได้ เรื่องค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและเรื่องอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

 

 

Keywords:
Auditor's Report, Auditor's Opinion, Key Audit Matters, Audit Fee

ABSTRACT

This study aims to examine the correlation between categories of key audit matters in auditor’s report and audit fee of listed companies in the Stock Exchange of Thailand using data totaling 1,430 samples from 2017 - 2021. Data analysis was done using multiple regression analysis technique. The findings revealed that categories of key audit matters with regard to asset valuation, asset impairment, allowance for doubtful accounts, transactions with related parties, and provisions have significant positive correlation with audit fee, and it was found that categories of key audit matters with regard to income, allowance for diminution in value of inventories and other matters have no correlation with audit fee.

 

 

 

REFERENCES

Albitar, K., Gerged, A. M., KIKHIA, H. & Hussainey, K. (2020). Auditing in Times of social distancing: The effect of COVID-19 on auditing quality. International Journal of Accounting & Information Management, 29(1). 169-178.

Baatwah, S.R., Almoataz, E.S., Omer, W.K., & Aliaaidi, K.S. (2021). Does KAM Disclosure Make a difference in emerging markets? An investigation into audit fees and Report lag. Intranational journal of Emerging Markets. DOI: 10.1108/IJOEM-10-2021-1606

Baldacchino, P. J., Attard, M., & Cassar, F. (2015). Factors Influencing External Audit Fees In Molta. Occasional Papers on Islands and small States, 2, 1-22.

Basioudis, G. I., & Fracis, R. L. (2005). Big 4 Audit fee premiums for national and office-Level industry leadership in the united kingdom. A Journal of Practice & Theory, 26(2), 1-39.

Bedard, J., Coram, P., Espahbodi, R., & Mock, T.J. (2016). Does Recent Academic Research Support Changes to Audit Reporting Standards?. Accounting Horizons, 30(2), 255-275.

Boo, E.F., & Sharma, D. (2008). The Association between corporate Governance and Audit Fees of bank holding companies. Journal of Business Society, 8(1), 28-45. DOI: 10.1108/1472070081853383

Boonlert-U-Thai K., Srijunpetch S., & Phakdee A. (2019). Key Audit Matters: What they tell. Journal of Accounting Profession, 15(45), 5-22.

Elizabeth, G. Kay, W. T. Maria, V., & Miguel, M. (2016). Consequences of changing The Auditor’s report: Evidence form the UK Review of Accounting Studies, Forthcoming ; University of Miami Business School Research Paper No.18-1. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2741174

Ezenworke, O.A., Efobi, U.R., & Iyoha, F. (2020). Modelling Audit Fees if Nigerian bank. Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness, 742-756.

Fitriany, Veronica, S., & Anggraita, V. (2016). Impact of Abnormal Audit Fee to Audit Quality: Indonesian Case. American Journal of Economics, 6(1), 72-78.       

Francis, J.R., & Simon, D. T. (1987). A Test of Audit Pricing in the Small-Client Segment of the U.S. audit market. The Accounting Review, 62(1), 145-157.

Gilson, R., & Gordon, J. (2003). Controlling Controlling Shareholders. University of Pennsylvania Law Review, 152(2), 785-843.

Gonthier-Besacier, N., & Schatt, A. (2007). Determinants of audit fees for French Quoted firms. Managerial Auditing Journal, 22(2), 139-160.

Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics. 4th ed. New York, NY: McGraw Hill.

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.

Hay, D. C., Knechel, W. R., & Wong, N. (2006). Audit fees: A meta-analysis of the effect of supply and demand attributes. Contemporary Accounting Research, 23(1), 141–191.

Ittarat, P., Tangpinyoputtikhun, Y., & Ungphakorn, T. (2023). Factor Affect to Key Audit Matters. Journal of Social Science and Cultural, 7(2), 35-47.

Ittonen, K., Miettnien, J., & Vahamaa, S. (2010). Does Female Representation on Audit Commitees Affect Audit Fees?. Quarterly Journal of Finance and Accounting, 49(3-4), 113-139.

Jean C. B., & Karla M. J. (2004). Audit Firm Portfolio Management Decisions. Journal of Accounting Research, 42(4), 659-650.

Jensen, M. C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Kaewprapa K., Moonmuang K., & Jaturat M. (2021). The Relationship of Key Audit Matter in an Auditor’s Report and Earnings Quality of Listed Companies in the stock Exchange of Thailand in the SET100 Index. Journal of Accountancy and Management, 13(2), 137-151.

Kittiwong, W., & Sarapaivanitch, N. (2020). Consequences of The Implementation of Expended Audit Reports With Key Audit Matters (KAMs) on Audit Quality. Managerial Auditing Journal, 35(8), 1095-1119.

Lifschutz, J., & Feldshtein, S. (2010). Corporate Governance Characteristics and External Audit Fees: A Study of Large Public Companies in Israel. International Journal of Business and Management, 5(10), 109-116.

Martinez, A. L., & Moraes, A. D. J. (2014). Association between Independent Auditor Fees and Firm Value: A Study of Brazilian Public Companies. Journal of Modern Accounting and Auditing, 10(4), 442-450.

Mohammed, A.M., & Ahmed, M.J. (2018). Audit fees and quality: A study of listed Companies in the downstream sector of Nigerian petroleum industry. Humanities and Social Sciences Letters, 6(2), 59-73.

Musah, A., Okyere, B., & Osei B. I. (2023). The influence of COVID-19 pandemic on audit fees audit report timeliness of listed firms in Ghana. Cogent Business & Management, 10(2). DOI: 10.1080/23311975. 2023.2217571

Naser, K., & Nuseibeh, R. (2008). Determinants of audit fees: empirical evidence Form an Emerging economy. International Journal of Commerce and Management, 17(3), 239-254.

Naser, K., & Hanssan, Y.M. (2016). Factors influencing external audit fees of companies Listed on Dubai Financial Market. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(3),         346-363.

O’Keefe, T., King, R., & Gaver, K. (1994). Audit fees industry specialization and Compliance with GAAS reporting standards. Auditing A Journal of Practice & Theory, 13, 41-55.

Palmrose, Z.V. (1986). Audit fees and Auditor Size: Further Evidence. Journal of Accounting Research, 24(1), 97-110.

Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. Indian Journal of Corporate Governance, 10(1) 74-95.

Ramzy, W. A. (1998). The determinants of audits fees: an analytical Study. (Doctor of Philosiphy thesis). Heriot Watt University, Department of Accountancy and Finance. Retrieved form http://hdl.handle.net/10399/1006

Reid, L. C., Carcello, J. V., Li, C., & Neal, T. L. (2019). Impact of Auditor report Changes on financial reporting quality and audit cots: Evidence form the United kingdom. Contemporary Accounting Research, 36, 1501-1539.

Ross, S. (1973). The economic theory of agency: The principal’s problem. American Economic Review, 63(2), 134-139.

Rusmanto, T., & Waworuntu, S.R. (2015). Factors influencing audit fee in Indonesian Publicly Listed Companies applying GCG. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 63-67.

Sandra, W. M. H., & Patrick, P. H. N. (1996). The determinates of audit fees in Hongkong: An Empirical Study. Asian Review of Accounting, 4(2), 32-50.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52(2), 737-783.

Sirinthip W. (2012). The relationship between the qualifications of the Board of Directors Audit Committee and shareholder structure and profit quality. (Master’s thesis). Kasetsart University, Faculty of Business.

Srijunpetch S. (2008). Corporate Governance. Journal of Business Administration, 31(120), 1-4.

Srijunpetch S. (2017). Key audit matters in an auditor’s report and response of the stock exchange of Thailand. Journal of Accounting Profession, 13(38), 22-37.

Tungruenrat C. (2015). A more communication form new Auditor’s Report. Journal of Accounting Profession, 11(30), 85-97.

Tungruenrat C. (2017). New Auditor’s Report: The 1st-year experiences. Journal of Accounting Profession, 13(38), 5-21.

Wuttichindanon, S., & Issarawornrawanitch, P. (2017). New Auditor’s Report: The Next Year Experience in Thailand. Creative Business and Sustainability Journal, 41(162), 24-53.

Yamkamang, T. (2022). Factors Influence Disclosure of Key Audit Matters and Their Influence on Audit Fees and Cumulative Abnormal Return Companies Listed on the Market for Alternative Investment (mai). Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University, 9(1), 123-139.