ผลกระทบของ COVID-19 ต่อความสามารถของข้อมูลกำไร และองค์ประกอบของข้อมูลกำไร ในการพยากรณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต : หลักฐานจากประเทศไทย

 

 

The Impact of COVID-19 on Earnings and Earnings Components in Forecasting Future Performance: Evidence from Thailand

 

 

 

 

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ :
6 ตุลาคม 2566

วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ :
17 พฤศจิกายน 2566

วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ :
4 ธันวาคม 2566

ดร.อนุวัฒน์ ภักดี

รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

รองศาสตราจารย์และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ผู้ประสานงานหลัก)

 

 

Received:
October 6, 2023

Revised:
November 17, 2023

Accepted:
December 4, 2023

Dr.Anuwat Phakdee

Associate Professor of Department of Accounting,

Faculty of Management Sciences, Chandrakasem Rajabhat University

Dr.Sillapaporn Srijunpetch

Associate Professor and Chair of the Accounting Education and Technology Committee,

Thailand Federation of Accounting Professions

(Corresponding Author)

 

 

คำสำคัญ :

โควิด-19 กำไร องค์ประกอบของกำไร การพยากรณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลกระทบของ COVID-19 ต่อความสามารถของข้อมูลกำไรและองค์ประกอบของข้อมูลกำไรในการพยากรณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 – 2564 คิดเป็น 1,621 ตัวอย่าง และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ในช่วง COVID-19 ความสามารถของกำไร และองค์ประกอบของกำไร (กระแสเงินสดและรายการคงค้างรวม) ต่ำกว่าในช่วงก่อน COVID-19 รวมทั้ง COVID-19 ส่งผลกระทบร่วมเชิงลบกับความสามารถของกำไร และองค์ประกอบของกำไรที่มีผลต่อความสามารถในการพยากรณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์แยกในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจาก COVID-19 ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในทางตรงข้ามอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจาก COVID-19 ได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และบริการ ในขณะที่อุตสาหกรรมทรัพยากรได้รับผลกระทบทั้งบวก (ลบ) แต่อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 งานวิจัยนี้ให้หลักฐานเพิ่มเติมจากวรรณกรรมในอดีตที่แสดงให้เห็นว่า COVID-19 ส่งผลให้ความสามารถในการพยากรณ์ลดลงในบริบทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

Keywords:
COVID-19, Earnings, Earnings Components, Forecasting Future Performance

ABSTRACT

This research aims to assess the impact of COVID-19 on the predictive power of earnings and earnings components data for future performance from Thai listed companies. This research uses data from listed companies on the Stock Exchange of Thailand for four years, from 2018 to 2021, comprising 1,621 samples, which are analyzed using multiple regression analysis techniques.

The research findings reveal that during the COVID-19 period, earnings and earnings components, encompassing cash flows and accruals, decreased predictive capability compared to the pre-COVID-19 period. In essence, COVID-19 had a detrimental effect on the ability of earnings and earnings components to influence future performance forecasting significantly. In addition, analyzing each industry shows that COVID-19 has negatively affected the agricultural and food industries, industrial products, and real estate and construction. In contrast, the technology and service industries have been positively affected, and the resources industry has experienced both positive and negative impacts. However, the consumer products industry has not been affected by COVID-19. This research contributes additional evidence to the existing literature by confirming that COVID-19 has weakened the forecasting capacity within the context of the Stock Exchange of Thailand.

 

 

 

REFERENCES

Abdullah, N. H., Wahab, E., & Shamsuddin, A. (2015). Organizational Culture, Creativity Climate and Organizational Innovativeness: Are They Linked. International Journal of Research in Management, Science & Technology, 3(4), 106-110.

Barth, M. E., Cram, D. P., & Nelson, K. K. (2001). Accruals and the Prediction of Future Cash Flows. The accounting review, 76(1), 27-58.

Bungkilo, D., & Tulardilok, T. (2021). Determinants of Adoption of Accounting Temporary Relief Measures of Thai Listed Companies affected by the COVID-19 Pandemic. Journal of Accounting Profession, 17(56), 5-28.

Dechow, P. M., & Ge, W. (2006). The Persistence of Earnings and Cash Flows and the Role of Special Items: Implications for the accrual anomaly. Review of Accounting studies, 11, 253-296.

Dechow, P. M., Kothari, S. P., & Watts, R. L. (1998). The Relation between Earnings and Cash Flows. Journal of accounting and Economics, 25(2), 133-168.

Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences. Journal of accounting and economics, 50(2-3), 344-401.

Douglas, D., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2020). The Influence of Operating Cycle, Cash Flow Volatility, and Audit Fee on Earnings Persistence (The Indonesian Cases). Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business, 4(1), 1-20.

El‐Sayed Ebaid, I. (2011). Accruals and the Prediction of Future Cash Flows: Empirical Evidence from An Emerging Market. Management Research Review, 34(7), 838-853.

Frankel, R., & Litov, L. (2009). Earnings Persistence. Journal of accounting and economics, 47(1-2), 182-190.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. Boston: McGraw-Hill Irwin.

Hui, K. W., Nelson, K. K., & Yeung, P. E. (2016). On the Persistence and Pricing of Industry-wide and Firm-specific Earnings, Cash Flows, and Accruals. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 185-202.

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.

Kaiyawan, Y. (2014). Multivariate Statistical Analysis for Research. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Lassoued, N., & Khanchel, I. (2021). Impact of COVID-19 Pandemic on Earnings Management: An Evidence from Financial Reporting in European Firms. Global Business Review, 09721509211053491.

Liu, G., & Sun, J. (2022). The Impact of COVID-19 Pandemic on Earnings Management and the Value Relevance of Earnings: US Evidence. Managerial Auditing Journal, 37(7), 850-868.

Narktabtee, K., & Jarungidanan, P. (2022). Earnings, Cash Flow and Accrual Characteristics of the SET50 Companies During the COVID-19 Pandemic. NIDA Business Journal, 31, 11-28.

Noury, B., Hammami, H., Ousama, A. A., & Zeitun, R. (2020). The Prediction of Future Cash Flows Based on Operating Cash Flows, Earnings and Accruals In The French Context. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 28, 100414.

Phakdee, A. & Selaratana, S. (2023). The Impact of the TFRS Adoption on Predictive Ability for Future Cash Flows: Evidence from Listed Companies in Thailand. University of Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences, 43(1), 127-148.

Phakdee, A., & Srijunpetch, S. (2022). Accounting Conservatism and Earnings Management of Thai Listed Companies under the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 11(2), 160-181.

Pirveli, E. (2020). Earnings Persistence and Predictability Within the Emerging Economy of Georgia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 18(3), 563-589.

PwC. (2020). Listed Companies, Investors Must Prepare for End of COVID-19 Accounting Relief Measures. Retrieved from https://www.pwc.com/th/en/press-room/press-release/2020/press-release-04-12-20-th.html.

Rangkakulnuwat, P. (2015). Introduction to Econometrics. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Sloan, R. G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings?. Accounting review, 71(3), 289-315.

Spence, M. (1973). Job Market Signalling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374.

TFAC. (2020a). Conceptual Framework for Financial Reporting. Retrieved From https://www.tfac.or.th/upload/9414/tVnkbtuw0V.pdf

TFAC. (2020b). Accounting Practice Guidelines Regarding Temporary Relief Measures for Additional Accounting Options to Support the Impact of COVID-19. Retrieved from https://www.tfac.or.th/upload/9414/H2MmK2vkZm.pdf

Tucker, J. W. & Zarowin, P. A. (2006). Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? The Accounting Review, 81(1), 251–270.

Vichitsarawong, T., Eng, L. L., & Meek, G. K. (2010). The Impact of the Asian Financial Crisis on Conservatism and Timeliness of Earnings: Evidence from Hong Kong, Malaysia, Singapore, and Thailand. Journal of International Financial Management & Accounting, 21(1), 32-61.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. Accounting review, 53(1), 112-134.

Yasar, B., Martin, T., & Kiessling, T. (2020). An Empirical Test of Signalling Theory. Management Research Review, 43(11), 1309-1335.