การใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรที่สร้างนวัตกรรม

 

Strategic Management Accounting Applications for Organization Innovation

 

 

 

 

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ :
17 มิถุนายน 2566

วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ :
17 ตุลาคม 2566

วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ :
17 พฤศจิกายน 2566

ดร.ศฐา วรุณกูล

ดร.กุลชญา แว่นแก้ว*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
*ผู้ประสานงานหลัก

 

 

Received:
June 17, 2023

Revised:
October 17, 2023

Accepted:
November 17, 2023

Dr.Satha Waroonkun

Dr.Kulchaya Waenkaeo*

Assistant Professor of Master of Accountancy Program in Accountancy,

Faculty of Business Administration, Maejo University

*Corresponding Author

 

 

คำสำคัญ :

การบัญชีบริการเชิงกลยุทธ์ การแสวงหาความรู้ การใช้องค์ความรู้

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความแตกต่างของการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการแสวงหาความรู้เปรียบเทียบกับองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการใช้องค์ความรู้ ในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve จำนวน 400 ราย เป็นตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แล้วทำการจัดกลุ่มโดยมีกลุ่มที่เป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการแสวงหาความรู้ จำนวน 87 ราย กับองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการใช้องค์ความรู้ 107 ราย ผลการศึกษาพบว่า การใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ในด้านการบริหารต้นทุน และด้านการวางแผน ควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงาน นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการแสวงหาความรู้กับองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการใช้องค์ความรู้ แต่การใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านกลยุทธ์ในการตัดสินใจ และการบัญชีด้านลูกค้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าเฉลี่ยในองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการใช้องค์ความรู้จะสูงกว่าองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการแสวงหาความรู้ และการใช้การบัญชีด้านคู่แข่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าเฉลี่ยในองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการแสวงหาความรู้จะสูงกว่าองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการใช้องค์ความรู้ นอกจากนี้พบว่า การใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารต้นทุน การบัญชีด้านคู่แข่ง และการบัญชีด้านลูกค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยการบัญชีด้านคู่แข่งมีผลต่อผลการดำเนินงานในองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการใช้องค์ความรู้น้อยกว่าองค์กรที่สร้างนวัตกรรมด้วยการแสวงหาความรู้ ด้วยเหตุนี้กิจการจะต้องตระหนักถึงลักษณะการสร้างนวัตกรรมขององค์กร เพื่อเลือกการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยขน์สูงสุดแก่องค์กร

 

 

Keywords:
Strategic Management Accounting, Exploration, Exploitation

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the use of strategic management accounting in organization that approach to exploration and exploitation enhancing organization innovation. The strategic management accounting techniques studied are costing, planning & performance measurement, strategic decision making, competitor accounting, and customer accounting. Survey questionnaires were administered to accounting managers in New S-Curve industries yielding 400 usable responses. Using cluster analysis, the study analysis organizations innovation to exploratory innovation firms 87 cases, and exploitative innovation firms 107 cases. The results showed that the use of strategic management accounting in costing and planning & performance measurement were no significant difference between exploratory innovation firms and exploitative innovation firms. However, the use of strategic management accounting in strategic decision making, competitor accounting, and customer accounting were significant difference between exploratory innovation firms and exploitative innovation firms. The results also reveal that strategic management accounting in costing, competitor accounting and customer accounting had positively influenced performance for exploratory innovation firms and exploitative innovation firms, but competitor accounting had positively influenced performance in exploitative innovation firms less than exploratory innovation firms. The study provides evidence regarding practices that businesses must recognize the nature of organizational innovation for use strategic management accounting appropriately to maximum benefit to organization.

 

 

 

REFERENCES

Abernethy, M. A. & Bouwens, J. (2005). Determinants of accounting innovation implementation. Abacus, 41(3), 217-240.

Alsoboa, S. S., & Alalaya, M. M. (2015). Practices of competitor accounting and its influence on the competitive advantages: An empirical study in jordanian manufacturing companies. Global Journal of Management and Business Research, 15(3), 12-23.

Anucha Thapayom. (2019). Customer accounting and competitor accounting as a strategic approach for goal achievement: evidence from auto parts manufacturing companies in Thailand. Modern Management Journal, 17(1), 13–27. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/171346

Arzubiaga, U., Maseda, A., & Iturralde, T. (2019). Exploratory and exploitative innovation in family businesses: the moderating role of the family firm image and family involvement in top management. Review of managerial science, 13, 1-31.

Auzair, S. M., Amiruddin, R., Majid, A. A., & Maelah, R. (2013). Linking business strategy to management accounting: a study in Malaysian Service Organizations. Jurnal Pengurusan, 37, 45–52.

Bauer, M., & Leker, J. (2013). Exploration and exploitation in product and process innovation in the chemical industry. R&D Management, 43(3), 196-212.

Bedford, D. S. (2015). Management control systems across different modes of innovation: Implications for firm performance. Management Accounting Research, 28, 12-30.

Bouwens, J., & Abernethy, M. A. (2000). The consequences of customization on management accounting system design. Accounting, Organizations and Society, 25(3), 221-241.

Cadez, S. & Guilding, C. (2008). An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. Accounting, organizations and society, 33(7-8), 836-863.

Champanil, V., & Saraphat, S. (2023). Environmental uncertainty on strategic management accounting applications. Journal of Roi Kaensarn Academi, 8(3), 476–487.

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?. Strategic management journal, 21(10‐11), 1105-1121.

Gerdin, J. (2005). Management accounting system design in manufacturing departments: an empirical investigation using a multiple contingencies approach. Accounting, Organizations and Society, 30(2), 99-126.

Grabner, I., Posch, A., & Wabnegg, M. (2018). Materializing innovation capability: A management control perspective. Journal of Management Accounting Research, 30(2), 163-185.

Grawe, S. J., Chen, H., & Daugherty, P. J. (2009). The relationship between strategic orientation, service innovation, and performance. International journal of physical distribution & logistics management, 39(4), 282-300.

Guisado-González, M., González-Blanco, J. and Coca-Pérez, J.L. (2017). Analyzing the relationship between exploration, exploitation and organizational innovation. Journal of Knowledge Management, 21(5), 1142-1162. DOI: https://doi.org/10.1108/JKM-01-2017-0039

Gupta, A. K., Smith, K. G., & Shalley, C. E. (2006). The interplay between exploration and exploitation. Academy of management journal, 49(4), 693-706.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Hartmann, F. G. (2005). The impact of departmental interdependencies and management accounting system use on subunit performance: a comment. European Accounting Review, 14(2), 329-334.

Heinen, C., & Hoffjan, A. (2005). The strategic relevance of competitor cost assessment-An empirical study of competitor accounting. Journal of Applied Management Accounting Research, 3(1), 17.

Hesford, J. W. (2008). An empirical investigation of accounting information use in competitive intelligence. Journal of Competitive Intelligence and Management, 4(3), 17-49.

Hiransalee, P. (2023). The influence of applying strategic managerial accounting on performance from the balanced scorecard perspectives: A case study of industrial group companies that are members of the federation of Thai industries, Southern region. Journal of management science Udon Thani Rajabhat University, 5(2), 83–97. Retrieved from https://so08.tci-thaijo.org/index.php/MSJournal/article/view/1883

Hortinha, P., Lages, C., & Lages, L. F. (2011). The trade-off between customer and technology orientations: impact on innovation capabilities and export performance. Journal of International Marketing, 19(3), 36-58.

Hou, B., Hong, J., & Zhu, R. (2019). Exploration/exploitation innovation and firm performance: the mediation of entrepreneurial orientation and moderation of competitive intensity. Journal of Asia business studies, 13(4), 489-506.

Hu, H., Chen, L., Zhou, Y., Liu, Y. & Qu, Q. (2023). Unpacking the effects of organizational slack on exploitative and exploratory innovation: a study of knowledge-intensive firms, Innovation, 25:1, 57-79, DOI:10.1080/14479338.2021.1989307.

Hu, H., Chen, L., Zhou, Y., Liu, Y. & Qu, Q. (2023). Unpacking the effects of organizational slack on exploitative and exploratory innovation: a study of knowledge-intensive firms. Innovation, 25(1), 57–79. Retrieved from DOI:10.1080/14479338.2021.1989307.

Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators. Management science, 52(11), 1661-1674.

Kedchada Thongpracha & Witchulada Vetchagool. (2022). A review of strategic management accounting techniques in Thailand. KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences, 10(2), 15–32. Retrieved from https://so04.tci thaijo.org/index.php/gskkuhs/article/view/253672

Kim, D. Y., Kumar, V., & Kumar, U. (2012). Relationship between quality management practices and innovation. Journal of operations management, 30(4), 295-315.

Kitsios, F., & Kamariotou, M. (2021). Service innovation process digitization: Areas for exploitation and exploration. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12(1), 4-18.

Knight, E., & Harvey, W. (2015). Managing exploration and exploitation paradoxes in creative organisations. In Knight, E., & Harvey, W. (2015). Management Decision. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2498891

Kollmann, T., & Stöckmann, C. (2014). Filling the entrepreneurial orientation–performance gap: The mediating effects of exploratory and exploitative innovations. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(5), 1001-1026.

Kornchai Phornlaphatrachakorn. (2017a). Competitor accounting and marketing performance: An empirical investigation of electronics and electrical appliance businesses in Thailand. University of the Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences, 37(4), 35-55.

Kornchai Phornlaphatrachakorn. (2017b). Target costing and firm profitability: empirical evidence from auto parts businesses in Thailand. Nida Business Journal, 21, 18–44

Kornchai Phornlaphatrachakorn. (2019). Effects of transformational leadership, organisational learning and technological innovation on strategic management accounting in thailand’s financial institutions. Asian Journal of Business and Accounting, 12(1), 165-188.

Le, P. B., & Le, H. M. (2023). Stimulating exploitative and exploratory innovation through transformational leadership and knowledge management capability: the moderating role of competitive intensity. Leadership & Organization Development Journal, Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/LODJ-02-2023-0071/full/html

Li, Y., Zhou, N., & Si, Y. (2010). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Influence of business strategies and environment. Nankai Business Review International, 1(3), 297-316.

Limaj, E., & Bernroider, E. W. (2019). The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs. Journal of business research, 94, 137-153.

Liu, Q. (2015). Research on strategic cost management in modern enterprises. Management & Engineering, (21), 32-35.

Maccarrone, P. (1998). Activity based management and the product development process. European Journal of Innovation Management, 1(3), 148-156.

Malagueño, R., Lopez-Valeiras, E., & Gomez-Conde, J. (2018). Balanced scorecard in SMEs: effects on innovation and financial performance. Small Business Economics, 51, 221-244.

March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization science, 2(1), 71-87.

Menguc, B., & Auh, S. (2008). The asymmetric moderating role of market orientation on the ambidexterity–firm performance relationship for prospectors and defenders. Industrial Marketing Management, 37(4), 455-470.

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2007). Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. Pearson education.

Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman Jr, H. J. (1978). Organizational strategy, structure, and process. Academy of management review, 3(3), 546-562.

Nunnally, J. & Bernstein, I. 1994. Psychometric Theory (3rd ed.) New York: McGraw-Hill.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

Okoye, E. I., & Akenbor, C. (2011). Competitor accounting and corporate profitability of manufacturing firms in Nigeria. ESUT Journal of Management Sciences, 6(1). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2157393

Palawee Puttikunsakon, Nuttavong Poonpool, & Suwan Wangcharoendate. (2022). The effects of MAI usage on value-based risk management and value creation: An empirical investigation of electrical and electronics in Thailand. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 7(3), 454-471.

Panaros Malakul Na Ayudhya. (2007). Strategic management. Khon Kaen University Quality Assurance Journal, 8(1), 1–12.

Pasch, T. (2019). Strategy and innovation: the mediating role of management accountants and management accounting systems’ use. Journal of Management Control, 30(2), 213-246.

Patida Limchaicharoen. (2017). Relationship between factors affected the strategic management accounting usage for success of organizational empirical investigation of food and beverages corporation in Thailand. RMUTT Global Business and Economics Review, 12(1), 61–74. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/article/view/241936

Phaprukbaramee Ussahawanitchakit. (2017). Quality costing and marketing performance: empirical evidence from ISO9000 business in Thailand. Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review, 12(1), 145-157.

Phaprukbaramee Ussahawanitchakit. (2018). Strategic Costing and Business Growth: Evidence from Beverage Businesses in Thailand. Journal of Accounting Profession, 14(42), 52-68.

Pimpaporn Puengboonpanich. (2017). The arrangement trend of managerial accounting research. Journal of MCU Social Science Review, 6(4), 72–86.

Piyada Daowadueng, Hoozée, S., Jorissen, A., & Maussen, S. (2023). Do costing system design choices mediate the link between strategic orientation and cost information usage for decision making and control?. Management Accounting Research. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.mar.2023.100854

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78.

Ribeiro, J., & Robalo, R. (2015). Analysing the construction of management accountants business partner role. Portuguese Journal of Accounting and Management, 17, 9–40

Siriphet Sundaravibhata. (2019). The causal factors affecting to strategic management accounting of management accountant in stock exchange of Thailand in driving firm. The Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Science), 5(1), 83–105.

Stillitano, T., De Luca, A. I., Falcone, G., Spada, E., Gulisano, G., & Strano, A. (2016). Economic profitability assessment of Mediterranean olive growing systems. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22(4), 517–526.

Thosaporn Sirisumphand. (2000). Performance Management. Bangkok: Faculty of Political Science Chulalongkorn University.

Tushman, M. L., & O'Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California management review, 38(4), 8-29.

Van de Vrande, V., De Jong, J. P., Vanhaverbeke, W., & De Rochemont, M. (2009). Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges. Technovation, 29(6-7), 423-437.

Wang, G., Wang, Y., Ju, X., & Rui, X. (2022). Effects of political networking capability and strategic capability on exploratory and exploitative innovation: evidence from traditional manufacturing firms in China. Journal of Manufacturing Technology Management, 33(3), 618-642.

Wang, Q., Liu, W., Yuan, X., Zheng, X., & Zuo, J. (2016). Future of lignite resources: a life cycle analysis. Environmental Science and Pollution Research, 23, 24796-24807.

Yamane, T. (1973). Statistics: An introduction analysis. New York: Harper & Row.