อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงในช่วง COVID-19

 

 

Investment Property, the Disclosure of Thailand-Listed Companies, and the Changes during COVID-19

 

 

 

 

 

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ :
11 กันยายน 2566

วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ :
19 ตุลาคม 2566

วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ :
27 พฤศจิกายน 2566

ดร.สุธีรา พงศ์เทพูปถัมภ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ปริญดา มณีโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

Received:
September 11, 2023

Revised:
October 19, 2023

Accepted:
November 27, 2023

Dr.Suteera Pongtepupathum

Lecturer of Department of Accountancy,

Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University

Dr.Parinda Maneeroj

Assistant Professor of Department of Accountancy,

Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University

 

 

คำสำคัญ :

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วิธีราคาทุนวิธีมูลค่ายุติธรรม ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี COVID-19

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาการเปิดเผยข้อมูลและการเลือกนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดทุนไทย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทในช่วงก่อนและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย ผู้เขียนพบว่า 1) มากกว่า 2 ใน 3 ของบริษัททั้งหมดในกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้นโยบายวิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2) มากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทดังกล่าวไม่เปิดเผยลำดับชั้นข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 3) มี 3 บริษัทเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ 4) ทุกบริษัทที่เลือกใช้นโยบายวิธีมูลค่ายุติธรรมไม่มีการเปิดเผยข้อมูลราคาทุนเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกต่อไป นอกจากนี้บทความนี้ยังมีการอธิบายข้อมูลจากผลของการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องบางประการ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูล

 

 

Keywords:
Investment Property, Cost Model, Fair Value Model, The Level of Fair Value, Disclosure, Changes in Accounting Policy, COVID-19

ABSTRACT

This article studies the disclosure and accounting choices of property development companies in the Thailand stock market for investment properties. The article also investigates the changes in the accounting policy of investment property before and after the COVID-19 pandemic. We find that 1) more than two-thirds of firms in our sample choose to recognize investment properties using the cost model, 2) more than half of the firms do not disclose the level of fair value, 3) three firms change their accounting policy from the cost model to the fair value model during the COVID-19, and 4) all firms applying the fair value model do not disclose the initial cost of their investment properties. In addition, this article discusses the study’s results and recommends certain aspects that may be of interest to researchers, those interested in the topic, and the government agency that supports the disclosure policy.

 

 

 

REFERENCES

Dietrich, J. R., Harris, M. S., & Muller III, K. A. (2000). The reliability of investment property fair value estimates. Journal of Accounting and Economics30(2), 125-158.

Federation of Accounting Professions. (2022). Thai accounting standard no. 16: Property, plant and equipment. Retrieved from https://acpro-std.tfac.or.th/

Federation of Accounting Professions. (2019). Thai accounting standard no. 40: Investment property. Retrieved from https://acpro-std.tfac.or.th/

Federation of Accounting Professions. (2019). Thai financial reporting standard no. 13: Fair value measurement. Retrieved from https://acpro-std.tfac.or.th/

Fields, T. D., Lys, T. Z., & Vincent, L. (2001). Empirical research on accounting choice. Journal of accounting and economics31(1-3), 255-307.

Israeli, D. (2015). Recognition versus disclosure: evidence from fair value of investment property. Review of Accounting Studies20, 1457-1503.

Land and House Public Company Limited. (2021). Notes to financial statements. Retrieved from https://lh.listedcompany.com/misc/FS/20220224-lh-fs-fy202103-th.pdf

L.P.N. Development Public Company Limited. (2021). Notes to financial statements. Retrieved from https://lpn.listedcompany.com/misc/FS/20220210-lpn-fs-fy2021-01-th.pdf

MBK Public Company Limited. (2021). Notes to financial statements. Retrieved from https://investor-th.mbkgroup.co.th/financials.html

Nellessen, T., & Zuelch, H. (2011). The reliability of investment property fair values under IFRS. Journal of Property Investment & Finance29(1), 59-73.

So, S., & Smith, M. (2009). Value‐relevance of presenting changes in fair value of investment properties in the income statement: Evidence from Hong Kong. Accounting and Business Research39(2), 103-118.

Thanadol Ruksapol. (2015). Disaggregation of the investment property components and the aggregated reliability score. (Dissertation). Chulalongkorn University, Faculty of Commerce and Accountancy.

Thumbsupteam. (2019, April). Getting to know real estate business and overall market in 2019. Thumbs Up. Retrieved from https://www.thumbsup.in.th/thailand-real-estate-2019